Statut i Program MLCG


STATUT

MLADIH LIBERALA CRNE GORE

Mladi liberali Crne Gore su omladinska organizacija Liberalne partije Crne Gore i dobrovoljni, kolektivni organ koji okuplja i zastupa sve mlade ljude u Crnoj Gori koji slijede i prihvataju kao svoje vrijednosti, ideje i načela liberalne-demokratije.
Mladi liberali Crne Gore uživaju autonomiju u okviru LPCG i nijesu podređena nijednom drugom organu stranke.Član 1.

Ime i śediste

 1. Ime organizacije na crnogorskom jeziku je Mladi liberali Crne Gore (u daljem tekstu ML)
 2. Ime organizacije na engleskom jeziku je: Liberal youth of Montenegro,

 3. Śedište organizacije se nalazi u Podgorici.


Član 2.

Logo (znak)

 1. Organizacija ima logo koji će utvrđivati Predśednistvo ML.


Član 3.

Pečat

 1. Organizacija koristi pečat Stranke, a može utvrditi i svoj pečat koji će sadržati amblem stranke.


Član 4.

Organizacija

 1. ML djeluje na teritoriji Crne Gore
 2. Organizacija ML oslanja se na administrativnu podjelu države na lokalne  samouprave i ima svoje podružnice u opštinama đe postoji odbor LP;
 3. ML se može uključivati u članstvo međunarodnih ili drugih omladinskih organizacija koje su programski bliske ML i LPCG
 4. Između odbora ML, prema Statutu LPCG, koordinira potpredśednik LPCG kao i sekretar ML.


Član 5.

Članstvo

 1. Član ML može biti svaka punljetna osoba do 30 godina starosti;
 2. Član će članstvo dokazivati članskom kartom Stranke;
 3. Osobe starosti od 16 do 18 godina mogu postati simpatizeri ML;
 4. Članstvo se evidentira kod Sekretara ML;
 5. U slučaju nepoštovanja programskih i statutarnih odredaba ML, odluka organa ML ili djelovanja koje šteti ugledu i radu ML i njenih članova, član se može isključiti.
 6. U radu ML, kao volonteri, mogu učestvovati i osobe koje nijesu članovi.Član 6.

Prava i dužnosti članova

Svaki član ima prava i dužnosti:
 1. aktivno učestvovati u radu ML, te u odlučivanju onih tijela čiji je član;
 2. učestvovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike (programa) ML;
 3. birati i biti biran u sva tijela ML i druga tijela LPCG i ostalih organizacija kao zastupnik ML ili LPCG u toj organizaciji;
 4. imati uvid u djelovanje tijela i pojedinaca u ML;
 5. djelovati u skladu programskih i statutarnih dokumenata ML i LPCG te u skladu sa svim odlukama tijela ML i LPCG;
 6. svojim djelovanjem štititi ugled, čast, interese i imovinu ML i LPCG;
 7. biti izvještavan o radu ML i njegovih tijela;
 8. istupiti iz članstva ML.Član 7.

Organi

Organi ML su :
 1. konferencija
 2. predśednik
 3. predśedništvo
 4. sekretar


Član 8.

Konferencija Mladih liberala

 1. Konferencija je najveći i najviši organ ML.
 2. Konferencija se saziva svake četiri godine po pravili prije Konferencije LPCG; 
 3. U radu Konferencije učestvuju delegati opštinskih odbora ML, kao i predśednik sa potpredśednicima i generalni sekretar;
 4. U radu Konferencije mogu učestvovati i ostali članovi Stranke ili gosti koje poziva Predśedništvo, ali bez prava odlučivanja;
 5. Rad Konferencije u svečanom dijelu je otvorenog tipa;
 6. Konferencija utvrđuje plan djelovanja ML između dvije Konferencije i programsku politiku ML po prijedlogu Predśednistva i donosi ostale odluke važne za djelovanje ML;
 7. Konferencija bira i organe ML, predśednika, predśednistvo i sekretara na iduće četiri godine;
 8. Svaki odbor je dužan izvijestiti Konferenciju o tekućoj djelatnosti i radu odbora;
 9. Izbor delegata i organizacija rada Konferencije mladih liberala definisaće se uredbom GO LPCG o radu Konferencije stranke.


Član 9.

Predśednik

 1. Predśednik se bira na konferenciji, natoplovičnom većinom glasova delegata;
 2. Za predśednika se biraju oni članovi koji se kandiduju za predśednika;
 3. Predśednik predstavlja organizaciju i zastupa njene odluke i politiku;
 4. Predśednik saziva i predśedava Predśednistvom i Konferencijom mladih;
 5. Predśednik bira dva potpredśednika koje potvrđuje Konferencija.Član 10.

Predśednistvo

 1. Predśednistvo je najvažniji upravni organ ML;
 2. Članovi predśedništva su: predśednik, podpredśednici, jedan potpredśednik stranke kojeg delegira stranka, glavni sekretar  i predśednici odbora ML.
 3. Predśednistvo kreira i vodi politiku ML između Konferencija
 4. Predśednistvo Konferenciji predlaze akte i dokumente od važnosti za ML
 5. Predśednistvo obavlja druge poslove definise Statutom i drugim aktima


Član 11.

Glavni sekretar

 1. Glavni sekretar ML-a zadužen je za sprovođenje svih odluka nadležnih tijela ML;
 2. Glavni sekretar zastupa ML uz predśednikovu punomoć i redovno održava vezu sa odborima i svim tijelima ML;
 3. Glavni sekretar vodi rad Sekretarijata;
 4. Glavni sekretar vodi knjigu članstva ML;
 5. Glavni sekretar vodi finansije, donacije i članarinu ML.
 6. ML ima i međunarodnog sekretara koji je zadužen za inostranu saradnju.


Član 12.

Finansiranje i donacije ML

 1. Finansijama ML rukovodi sekretar koji o svojoj djelatnosti podnosi polugodišnji izvještaj Predśedništvu;
 2. ML će se finansirati  iz budžeta stranke, budžeta odbora stranke kao i svog ličnog budžeta od donacija i ostalih aktivnosti;
 3. ML može primati donacije od svih relevantnih organizacija ili pojedinaca shodno Statutu LPCG.


Član 13.

Promocija MLCG

 1. ML će imati svoju zvaničnu prezentaciju, u sklopu zvaničnog sajta LPCG kao i svoj blog i druge zvanične stranice na društvenim mrežama;
 2. Lica odgovorna za promociju ML jesu portparol stranke i predśednik ML;
 3. Odgovoran za promociju ML jeste svaki član a naročito oni koju su izabrani u tijela ML ili u neka druga tijela stranke ili druge organizacije a u ime ML.


Član 14.

Rad i prestanak rada

 1. Shodno međunarodnom i ustavnom pravu na samoopredjeljenje i udruzivanje, ML će djelovati na neodređeno vrijeme a uz poštovanje svih demokratskih standarda, humanističkih nastojanja i međunarodnih  liberalno-demokratsko normi do ispunjena svojih ciljeva.
 2. Odluku o prestanku rada ML donosi Konferencija i to 2/3 većinom.
 3. U slučaju prestanka rada, imovina organizacije biće raspodijeljena shodno Članu 54 stavu 3. Statuta LPCG.


Član 15.

Završne odredbe

 1. Statut će biti donešen 2/3 većinom na Konferenciji
 2. Izmjene Statuta vršiće se po potrebi i to na osnovu prijedlogu Predśedništva ili Konferencije, a sve uz postovanje odredaba Statuta LPCG i međunarodnih liberalno-demokratskih principa.
 3. One oblasti koje nijesu detaljno definisane ovim Statutom, ako nije drugačije naglašeno, definišu se Statuom LPCG.
 4. Statut stupa na snagu danom donošenja na Konferenciji.

           U Podgorici, 31. oktobra 2013.                                  Predsjednik MLCG

                                                                                                  Ammar Borančić


              

       PROGRAM

                Mladih Liberala Crne Gore 


Problem mladih u Crnoj Gori kompleksna je tematika koja zadire u nekoliko društvenih i životnih oblasti, odnosno, mora se podijeliti na nekoliko cjelina.
Smatramo da problemi i teme koje se tiču mladih nijesu u dovoljnoj mjeri zastupljeni u javnom životu i da mladi ljudi nemaju jasno definisane svoje pozicije u društvu i na mjestima đe se o njihovom društvenom položaju i životu odlučuje. Sve ovo vodi ka tome da se mladi u Crnoj Gori najčešće ne posmatraju kao potencijal društva već kao problem.
Uviđamo da društvena marginalizacija mladih, koju nažalos prepoznajemo u Crnoj Gori, znači vrlo loš  način trošenja najznačajnijeg društvenoga kapitala, mladih ljudi, i da se mora ponuditi kvalitetna platforma na kojoj će se graditi društveni ambijent u kojem će mladi moći potpuno ostvariti svoj puni potencijal i doprinos zajednici.
Mi, mladi liberali/ke, u svojem Programu ponudićemo konkretna rješenja za te probleme i u svojem političkom djelovanju rukovoditi se ovim Programom i težiti njegovom sprovođenju.
Shvatajući da kao jedinstvena politička organizacija djelujemo na stazi svojih temeljnih načela, liberalnih načela i da se i dalje snažno borimo za ono u što iskreno vjerujemo, donosimo :

                                     PROGRAM MLADIH LIBERALA

“Mladi moraju biti u središtu interesovanja i aktivnosti Liberalne parije Crne Gore. Među mladima je najveći broj nezaposlenih, veliki broj njih je napustio Crnu Goru, kvalitet obrazovanja je veoma nizak, broj zavisnika od droge je u stalnom porastu, uslovi za život mladih su daleko ispod evropskih standarda i uslova koje njihovi vršnjaci imaju u drugim zemljama. Za našu partiju, jedan od prioritetnih zadataka društva je povratak mladima, kao nosećem dijelu društva.“ 
                                                                                                            
(Izvod iz Programa LPCG)

Osvrćući se na međunarodne propise o mladima prepoznajemo učešće mladih na – nacionalnom i loklanom nivou,
Ovom Rezoluciom utvrđujemo smejrnice daljeg djelovanja u omladinskom programu organa LPCG, Mladih Liberala kao i preporuke institucijama nadležnim za oblasti koje slijede.

Interese i probleme mladih prepoznali smo i podijelili u sljedećih nekoliko oblasti :  
- obrazovanje, reforma sistema obrazovanja i informatičko društvo;
- zapošljavanje mladih;
- kultura, edukacija i sport;
- tolerancija i jednake mogućnosti;
- putovanja i upoznavanje novih kultura;
- nasilje;
- zdrav život mladih;
- posebno ośetljive grupe mladih.

................................................................................................................


·        OBRAZOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Obrazovanje je u svakoj državi temelj razvoja i napretka. Oslanjajući se na liberalna stanovišta jednakih polaznih osnova i mogućnosti, a smatrajući da se to može omogućiti samo kvalitetnim sistemom obrazovanja i edukacije, mi mladi liberali prioritet smo dali toj problematici.
Crnoj Gori je potrebna hitna, temeljana i potpuna reforma školskog sistema, osnovonog, srednjoškolskog i viskoškolskog.
Zalazemo se za depolitizaciju Univerziteta , shvatajući da obrazovanje, kao temeljni postament društvenog razvoja mora biti lišeno svih oblika neprofesionalnog i nepedagoškog postupanja, zahtijevaćemo  apsolutnu autonomiju obrazovnih institucija od svih vidova političkih, nacionalnih, vjerskih, ili bilo kojih drugih neprofesionalnih deformacija i uticaja.
Smatramo da će to značajno doprinijeti razvoju slobode govora i javno izgovorene riječi, odnosno poštovanju osnovih Ustavnih odredaba, među studentima i mladima uopšteno, što je jedan od osnovnih problema našim evro-integracijskim procesima.
Mi prihvatamo Zaključke Evropskog parlamenta iz 1984. godine i Memoranduma o ulozi obrazovanja u procesu evropske integracije Helsinškog evropskog foruma za slobodu obrazovanja iz 1991. godine i preporuke UNESCO-ove Komisije za razvoj obrazovanja za 21. Vijek, kao i dokumente svjetske univerzitetske javnosti, deklaraciju iz Lime (1988), Veliku povelju evropskih univerziteta (1988), Deklaraciju iz Dar es Salama (1990) i Bolonjsku deklaraciju (1999).
Bolonjska deklaracija je deklaracija po kojoj naš školski sistem formalno funkcioniše duži niz godina, međutim, mi smo svjesni i uviđamo da suštinski taj sistem u Crnoj Gori nije zaživio, iz razloga nedovoljne opremljenosti i mogućnosti za sprovođenje visokih kriterijuma toga sistema.
Rezultati istraživanja na evropskom nivou govore da je opšte znanje naših ućenika/ca od 15 do 18 godine na vrlo niskom nivou, čak i u odnosu na zemlje regiona.
Prema tome, mi se zalažemo za sistem u kojem ce se učenici/ce rasteretiti suvišnog gradiva iz zaostavštine prošlih vremena i posvetiti se predmetima i crpljenu onog znanja koje će nakon svršenog školovanja konkrento značiti i biti praktično primjenjivo i korisno.
Mora se obezbijediti kvalitetniji prostor za odvijanje nastavnih i naročito vannastavnih aktivnosti kako bi se moglo raditi sa grupom od 15-20 učenika a profesoru/predavaču se omogućiti da se dovoljno posveti svakom od učenika/ca.
Drzava kao regulator tržista mora odrediti precizno potrebe istog i odrediti prioritete i potrebe za određnim kadrom u narednom period. Mi to prepoznajemo kao veliki nedostatak Crne Gore, a posebno su zabrinjavajući i statistički podatci koji prikazuju prezasićenost određenih stručnih profila na ukupan broj stanovnika, a premda ne postoji potreba za tolikom radnom snagom u tim strukama, mladi su sve više nezapošljeni.
Stoga smatramo jedinim rješenjem upravo regulaciju broja upisanih učenika, po sistemu Bolonje, i afirmaciju onih zanimanja koja su potreban kadar u državi i koje država može finansirati, dok se u ostalim smjerovima mora ostaviti slobodna volja učenicima, ali bez finansija države.
Najvažnije od svega je obezbijediti izučavanje informacionih tehnologija o besplatam pristup internet sa školskih računara svakom učeniku/ci, odnosno, oformljavanje centara u sklopu obrazovne ustanove za slobodno korištenje računara u radu i učenju.
LPCG je svojim programom predviđela i zalaže se za stvaranje uslova za primjenu informatičkih tehnologija i razvoj informatičke pismenosti uz uključivanje obrazovnog sistema u međunarodnu razmjenu znanja kako u srednjem tako i visokom obrazovanju, kao i  informatizaciju čitavog sistema obrazovanja, kao temelja budućeg tržista rada i znanja.
Osvrćući se i na rezultate posljednjeg popisa i informaciju da skoro 50% stanovnistva ne govori strani jezik, a tek mali broj mladih aktivno i stručno govori engleski ili italijanski, mi zahtijevamo i zalažemo se za reformu i podizanje nivoa jezičke politike u prosvjetnom sistemu, prvenstveno izučavanje engleskog ili francuskog jezika kako putem redovne nastave, tako i vannastavnim aktivnostima ili đačkim razmjenama.
Crnoj Gori kao država deficitarna visoko obrazovanim i kadrovima koji poznaju jezike, mora se spremati za integraciju u institucije Evropske Unije, a to se može samo stalnim napretkom u oblasti prosvjete koju moramo suštinski uskladiti sa principima školstva EU.
Mi ćemo se zalagati i za uvodjenje seksualnog obrazovanja u školski sistem i za unaprijeđivanje nastave građanskog obrazovanja, smatrajući te dvije oblasti vrlo važnim za mladog čovjeka.
Mladi liberali će sprovoditi i zahtijevati politiku edukacije mladih ljudi putem praktične primjene znanja koje se teorijski uči kao i sticanja toga znanja neformalnim vidovima obrazovanja.
Mladi liberali će organizovati pośete organima uprave, institucijama, državnim i obrazovnim institucijama kao i predstavništvima EU u Crnoj Gori svim simpatizerima i članovima uz želju da to bude pozitivan primjer i državi i crnogorskom školstvu.
Mladi liberali će u tom cilju organizovati  seminare, tribine i debate uz saradnju sa svojim evropskim parternima,  đe će u saradnji sa stručnim licima i međusobnu razmjenu mišljenja i iskustava edukovati svoje simpatizere i mlade ljude o aktuelnim drustvenim pitanjima.

 • “Akademske slobode obuhvataju punu slobodu mišljenja, izražavanja, podučavanja, istraživanja i objavljivanja naučnih rezultata bez ograničenja;
 • preduslov akademskih sloboda je autonomija univerziteta, tj. nezavisnost od političke vlasti i ekonomske moći. Autonomija univerziteta je samo instizucionalni izraz akademskih sloboda koje pripadaju pojedincu;
Posao naučnika i nastavnika na univerzitetima je otkrivanje istine, odnosno njihov zadatak je da do nje dođu i da je saopšte onako kako je vide. Na njima je odgovornost da ne zastupaju ono za što vjeruju da nije istinito…                                                                                                        Obrazovanje i nauka, u skladu sa liberalnim zahtjevima, mogu se razvijati samo ako nijesu sputani državnom birokratijom, ekonomskim pritiskom ili političkim smjernicama.”
                                                                                                          (Izvod iz Programa LPCG)
·        ZAPOŠLJAVANJE  MLADIH

Mladi u Crnoj Gori moraju se posmatrati ne kao problem već kao osnovni resurs društva, na kojem ono počiva. Stoga, vrlo je važno da se naročita paznja obrati na jednake mogućnosti sticanja egzistencije i odpočinjanja samostalnog života i rada mladih ljudi.
Liberalno tržište i kapitalistički sistem zahtijevaju stalno prilagođavanje i inovativne ideje koje će biti konkurente na tom i takvom tržištu.
Mladi u Crnoj Gori kroz sistem obrazovanja ne dobijaju dovoljno kvalitetne mogućnosti za stručno osposobljavvanje i praktičan rad i zato se mi moramo zalagatio se za reformu sistema obrazovanja u pravcu pospjesivanja stručne praksre u radu sa studentima i potpunu otvorenost državnih organa koji moraju biti spremni da sprovode ono sto je studijski program Univerziteta.

Samo na ovaj način mladi u Crnoj Gori mogu biti spremni da konkuriši svojim kolegama na tržištima regiona kao i na tržištu EU čijem članstvu naša drzava teži.

Konkurentnost na takvom tržistu zahtijeva i stalne inovacije u idejama, ponudi i proizvodnji. Zato država  mora obezbijediti poseban fond kojim će se svake godine birati i finansirati najbolje preduzetničke ideje mladih ljudi i na taj način im se pomoći u započinjaju samostalnog biznisa.
Država će tako pospješiti i pokretanja malih i srednji preduzeća koji su danas osnov svake ekonomije i sitema, posebno u malim zajednicama kao što je naša država.
Na kraju, iz slobodne tržisne konkurencije rađaju se najkvalitetnije ideje i mladi će imati podsticaj da stalno poboljšavaju svoj prozivod koji će na kraju potpuno usavršen ponuditi kupcu na tržištu naše države i tržištu Evrope.

“Liberalna partija Crne Gore, mora se zalagati za:
·         uvođenje poreskih olakšica privatnim preduzetnicima mlade životne dobi do 30.g;
·         stipendiranje visokoobrazovanih mladih ljudi na evropskim univerzitetima i studijskim boravcima u inostranstvu, kako bi se započela politika planiranja elite, neophodne svakom društvu;
·         preduzimanje energičnih mjera u suzbijanju droge i preduzimanje mjera za smanjenje broja zavisnih; “
                                                                                                                (Izvod iz Programa LPCG)
·        KULTURA, EDUKACIJA I SPORT

Prihvatajući i prepoznajući kulturu kao jedan od važnih segmenata društvenog života i dio socijalnog razvitka mladog čovjeka, mi mladi liberali primjećujemo sirok dijapazon problema i nedostataka u Crnoj Gori na tom polju.
Crna Gora zadnjih dvadeset godina svjedoči samo devestaciju kulturnog prostora poptuno ga zanemarujuci, toliko, da je danas na tom nivou da nijedan grad, osim glavnog, nema bioskop, pozoriste i širi spektar dramskih i muzičkih događanja i prikazivanja.
Smatramo da je sloboda i pospješivanje kulturnog stvaralaštva temelj progresa društva i alternativnog mišljenja među mladima što je danas u Crnoj Gori veliki problem – alternativa koja se nudi mladim ljudima.
Mi prihvatamo Evropsku kulturnu konvenciju Savjeta Evrope, jer smatramo da su pitanja kulture i umjetnosti direktna pitanja vrijednosti društva i naroda.
Stoga, Mladi liberali Crne Gore će raditi na tome da  nivo svijesti medju mladima, u prvom redu svojim simpatizerima a zatim i širem krugu mladih, podigne na veći nivo, a to ćemo uraditi organizujući pośete relevantnim državnim i kulturnim institucijama kao i putem seminara i radionica koji će biti otvoreni i za učešće šre zainterosovane javnosti.
Zalagaćemo se za davanje podrške i zaskonskih olakšica mladim ljudima u osnivanju amaterskih pozorista i organizovanju amaterskih glumačkih festival kao i festival amaterskog filma.
Mi ćemo potpomoći emancipaciju građanstva Crne Gore putem svojih promotivnih reklama i brošura, preko svojih pultova i performansima šaljući poruke alternative i slobodnog i drugačijeg mišljena, stvaralaštva i djelovanja.
U liberalno – demokratskom društvu, umjetnici i kulturni stvaraoci velika su vrijednost jer se u njihovim riječima, slikama i pokretima, isprepliću razne sredine, kulture, identiteti i podneblja. U njima se ośeća jedno društvo, njegovi problemi, nemiri i promjene.
“Naša kulturna politika zasniva se na:
 • slobodi umjetničkog i kulturnog stvaralaštva od državnih ograničenja…
 • podršci razvoju umjetničkih formi koje nemaju komercijalnu vrijednost ali su vrijedne za djelovanje i razvoj demokratskog društva, pomažući time kulturi i umjenosti da zauzmu ono mjesto u društvu koje im pripada;
 • drugačijoj organizaciji državne uprave nadležne za pitanje kulture i umjetnosti…
 • poreskoj politici i politici socijalnog osiguranja prilagođenoj posebnostima kulturnih i umjetničkih zanimanja.”
                                                                                                               ( Izvod iz Programa LPCG)
Sport, kao i kulturu, smatramo vrlo važnim segmentom u sazrijevanju mlade osobe.
Svjesni smo da od antičkih vremena postoji shvatanje “Men sana in corpore sano” – U zdravom tijelu zdrav duh, i mi liberali je uzimamo kao parolu svoga djelovanja.
Jedan od primarnih ciljeva liberala u proteklom period jeste bio i zalaganje za usvajanje Zakona o sportu i formiranje Ministarstva za mlade i sport . U međuvremenu implemnetiran je Akcioni plan za mlade, kojim nažalost nije predviđena afirmacija sporta među mladima.
Stoga, mi mladi liberali, smatramo svojom obavezom pospješivanje sporta i učestvovanje u sportskim manifestacijama među mladima, smatrajući da to može značjano doprinijeti poboljšanju zdravlja mladih, smanjenju negativnih društvenih uticaja i manjem nasilju.
U tom cilju, Mladi liberali organizovaće niz sportskih aktivnosti u kojima će učestvovati naši simpatizeri i članovi dajući primjer i pozivajući mlade ljude da nam se pridruže.
Mi ćemo organizovati turnire u raznim sportovima, zavisno od interesovanja u Opstinama i uslovima koji postoje za to, zatim humanitarna sportska takmičenja od čega će se prilagati sredstva za najugroženije društvene grupe, pomagati zainteresovanima u oformljavanju omladinskih klubova, shodno mogućnostima, zalagaćemo se za stvaranje infrastrukturnih mogućnosti za praktikovanje svih  sportova, više terena, zelenih površina i biciklističkih staza koje ne postoje u Crnoj Gori. Takve manifestacije utemeljićemo kao tradiciju našeg rada i u njih uključiti i vrh LPCG i sve zainteresovane građane i na taj način zainteresovati i društvo da usvoji te pozitivne navike.
Sport je definitvno jedan od najuspješnijih brendova u Crnoj Gori, sport i sportisti su najbolji ambasadori Crne Gore pred očima cijele Evrope i svijeta, dok s druge strane institucije i nadležni organi ulažu u ovu oblast minimalna sredstva i interesovanje. Mi ćemo uraditi sve da se takvo stanje promijeni i da nacionalni simbol Crne Gore postane, upravo sport.

„Razvoj sporta u Crnoj Gori  treba posmatrati kao integralni dio ukupnog razvoja naše države na njenom putu uključivanja u evropske i svjetske tokove. Sport kao djelatnost od javnog interesa treba da ispuni svoju naglašenu društvenu misiju koja pored takmičarskog ima važan vaspitni, zdravstveni kulturni, socijalni i drugi sadržaj. Dakle, sport nije sam sebi cilj, on je sredstvo obrazovanja, vaspitanja, zabave, mode, statusnog simbola, egzistencije, i sve to uzeto zajedno, biznisa.“
                                                                                                                (Izvod iz Programa LPCG)

·        TOLERANCIJA I JEDNAKE MOGUĆNOSTI

Tolerancija i prihvatanje različitosti jesu postulati liberalizma i civilizacijska tjekovina.
Crna Gora kao moderna i evropska država u svojem nasljeđu baštini tradicije multikulturalne i multikonfesionalne drzave, čemu su, prijedhodne dvije decenije, značajno doprinijeli liberali.

Mi kao liberalne demokrate prihvatamo i zalažemo se za pojedinačna ljudska prava, jednakosti i dostojanstva svakog pojedinca i u konačnom za izjednačavanje prava svih manjina (bez obzira na vjeru,naciju,pol,seksualnu orijentaciju i ostala lična svojstva) sa interesima takozvane većine.
Uviđajući da su, uprkos evidentom napretku, šovinizam i agresivnost pojave koje značajno opterećuju mladog čovjeka, mi mladi liberali smatramo da smo obavezni učiniti sve na podizanju svijesti o štetnosti tih pojava i na svaki način  promovisati one vrijednosti koje znače liberalizam i demokratski uređeno društvo.
U tom smislu mladi liberali će organizovati javne promocije i tribine kao i seminare za mlade i na taj način promovisati kulturu dijaloga i demokratskog sučeljavanja stavova u društvu.
Mladi liberli će nastaviti da sprovode projekte u saradnji sa nevladinim organizacijam koje se bave problematikom mladih ljudi na polju promocije jednakosti i tolerancije.
Mladi liberali će se truditi da svojim zalaganjem i prijedlozima kroz državne i društvene institucije strvore ambijent jednakih mogućnosti i kreiraju sistem jednakih polazista za sve  građane a posebno mlade ljude, smatrajući takav sistem osnov za kontinuirani društveni progres.
Mladi liberali posebno će promovisati prava ośetljivih i marginalizovanih grupa, ljudska prava LGBTIQ osoba, prava žena i polnu ravnopravnost, osnovna ljudska i egzistencijalna prava RAE populacije, po čemu je i do sada prepoznata svaka liberalna politika i njeni rezultati.

Naš konačni cilj jeste da mladi ljudi, ośećajući se potpuno komotno u svojem okruženju, mogu potpuno slobodno iznijeti svoja mišljenja, kritikovati društvene anomalije i iznijeti svoja opredijeljenja i zivjeti u skladu sa njima bez ikakvog straha i strijepnje, a država mora biti garant te slobode.
Samo u takvom okruženju, mlad čovjek i njegova građanska svijest mogu se razviti i formirati na pravi način a njegovi stavovi biti progresivni i napredni kao i društvo koje će mladi ljudi odrasli u takvim uslovima, voditi naprijed.

                                                   "Vjerujemo da je sreća plod slobode, a sloboda plod smjelosti."
                                                                                                                                    Karl Poper
·        PUTOVANJA I UPOZNAVANJE NOVIH KULTURA

Za generaciju mladih u Crnoj Gori, tokom posljednje decenije prošlog vijeka, nije bilo mjesta i oni su se nalazili na margini društva. Rat u okruženju, izolacija i kriminalizacija društva potrošila je dobar dio budućnosti mladih. Zabrinavajuće veliki procenat mladih ljudi nikada nije iskoristio pasoš, sto svjedoči i podatak da vrlo mali broj građana uopšte i pośeduje Pasoš, a u tom procentu je još manji udio mladih.
Smatramo da je upoznavanje drugih sistema, kultura, naroda i država vrlo važan faktor u formiranju društvene svijesti I životnog i politickog stava čovjeka, prvenstveno, mlade ličnosti.
U tom cilju, Mladi liberali će se truditi da što veći broj svojih članova i simpatizera animira i uključi u razne seminare i škole evropskih i regionalnih liberala a sve u cilju gore navedenih razloga i sticanja novog ličnog znanja i poznastava afirmišući svoju ličnost i izvan granica Crne Gori, upoznavajući sisteme drugih političkih subjekata i država nebi li lakše dokučivali procese i tokove u svojoj domovini i u svojim životima. Putovanja su najljepsi dio mladosti jednog čovjeka.
Mladi liberali nastojaće da promovišu i uvođenje low cost kompanija u Crnogorsko vazduhoplovstvo, što predstavlja doista izvanrednu mogućnost, kada bi mladi ljudi mogli uz simboličnu nadoknadu obići sve Evropske metropole. U tom cilju liberali će sarađivati sa Evropskim pokretom liberala-demokrata i ostalim eminentnim organizacijama sa kojim ostvaruje komunikaciju a koje imaju značajan uticaj u vrhu Evropske Unije!
Mladi liberali će i sami, u skladu s amogućnostima, pokšati da organizuju što više studijskih putovanja i pośeta za mlade. Zalagaćemo se da Crna Gora svoj prosvjetni sistem umreži sa što više suśednih i evropskih zemalja i uvede praksu razmjene učenika koji imaju naročite talente i iskazuju se u bilo kavim aktivnostima i nivou znanja, otvarajući, na taj način, tim učenicima nove perspektive u životu i pospješujući njihov talenat koji će biti vrlo plodna investicija i u budućnosti razvijati državu.

·         “stvaranje uslova za afirmaciju mladih u Crnoj Gori i smanjenje njihovog iseljavanja;
·         izgradnju konstruktivnog i partnerskog odnosa sa organizacijama mladih i za mlade. “
“Ostvarivanje boljih uslova obrazovanje i kulturnog razvoja -                                             … želimo da zbog navedenog ostvarimo mogućnost putovanja u inostranstvo i pri tom zbog upoznavanja novih jezika, kultura i sistema vrijednosti pospješimo državni razvoj i putem razmjene učenika, obezbijeđivanje kvalitetnijeg i stručnijeg nastavnog kadra, informatičkog opremanja školskih ustanova, međunarodne promocije kulturnih potencijala naše zajednice ostvarimo civilizacijski razvoj.”
                                                                                              (Izvod iz Programa LP i LO)·        NASILJE

Svaka država u tranzciji svog društvenog, ekonomskog i političkog sistema suočava se sa problemom kvaliteta sistema vrijednosti koji posebno pogađa mlade generacije koje sazrijevaju u takvom okruženju. U Crnoj Gori takvom procesu posebno su doprinijele zadnje dvije decenije, turbulentene i nestabilne. Okružena ratnim požarima, i sama često na meti sukoba i netrpeljivosti, Crna Gora nije imala snage da sačuva i unaprijedi svoje društvene vrijednosti.

Pogubne posljedice svih tih procesa i događanja danas su jasno prepoznatljive i vidljive.
Satatistike pokazuju sve veći nivo nasilja i netrpeljivosti među mladim ljudima, bilo da se radi o vršnjačkom nasilju, nasilju prema drugačijim od sebe, nasilju prema okolini ili porodici.
Osim učestalosti takve pojave, posebno zabrnjava i agresivnost i surovost koja se manifestuje prilikom nasilnog ponašanja mladih ljudi. To je posebno primjetno na javnim skupovima, sportskim događajima ili drugim okupljanjima đe većinu prestupnika čine malodobne osobe.
Mi mladi liberali takvo stanje smatramo tragičnim za mlade ljude i društvo uopšteno.
U tom smislu, naše aktivnosti, u saradnji sa stručnim organizacijama,  imaće za cilj da detaljno analiziraju opisano stanje i otkriju konkretne razloge sve većeg nivo violentnosti mladih.
Raspolažući takvim podatcima Mladi liberali će svakim svojim nastupom mladim ljudima slati  odgovarajuće poruke koje će doprinijeti jačanju svijesti mirnog riješavanja sukoba.

Organizovanjem što većeg  broja okruglih stolova, seminara i javnih rasprava na aktuelone društvene teme, uključićemo široki krug mladih ljudi u tokove javnog života dajući im priliku da sva svoja nezadovoljstva javno i jasno iskažu i definišu sukobljavajući ih sa onima koji misle drugačije. Edukativno ćemo djelovati i u radu sa organizacijama mladih i organizacijama za mlade kao i na sistem školstva koji je osnova izgradnje ovakvog sistema.
U krajnjem liberali će u svojem radu uticati na državne organe, nadležne za izvršenje prekršajnih sankcija u cilju pospješivanja poboljšanja kvaliteta zakonskih rješenja koji se odnose na mlade od 14 do 18 godina, nakon čega ćemo insistirati na njihovom striktom sprovođenju koje će u krajnjem donijeti dobre rezultate.
Pozitivno je iskustvo zemalja EU na tom polju, jer Zakon o prekršajima na najbolji način definiše kako delikte mladih treba sankcionisati, a pritom ne uticati negativno na razvoj ličnosti pojedinca već naprotiv. Takve mjere jesu društveni rad, rad u javnom interesu, obavezne intelektualne djelatnosti i slično. Ovakav način tretiranja prestupa, mlade ljude socijalizuje, uključuje u društveni sistem i čini ih aktivnim učesnicima kvalitetnog društvenog života.
  Rezolucija o slobodi LPCG:
    Slobodni smo da živimo kako želimo i obavezni da štitimo i poštujemo život“


                                                                                        
·        ZDRAV ŽIVOT MLADIH

Za zdrav i siguran razvoj mladog čovjeka kao slobodnog pojedinca neophodno je i psihičko i fizičko zdravlje. Te dvije kategorije danas su u svijetu i osnovno ljudsko pravo svakog čovjeka.
Pored zdravstvenog sistema koji ima primarnu ulogu u zaštiti zdravlja svih građana, za mlade ljude posebno su značajni centri i savjetovališta za malde koji postoje pri opštinskim medicinskim centrima.
Isto tako, vrlo je značajan doprinos prevencije i edukacije mladih u najranijem dobu i tokom adolescencije, pa su i projekti koji na tom polju sprovodi NVO sektor i druge organizacije nešto što mora dobiti podršku države i cijelog društva.
Da je ova oblast nedovoljno tretirana govore nam i statistički podatci koji pokazuju zabrinjavajući nivo uživanja alkohola, duvanskih i psihoaktivnih supstanci od strane mladih.
Mladi liberali će u svom radu posebno obratiti pažnju na prevenciju takvih pojava.
Predložićemo zakonodavnim organima promjene regulative u toj oblasti koja će doprinijeti boljem radu i većoj promociju i učešću postojećih savjetovališta i centara za mlade.
Usvojićemo poseban akcioni plan, u saradnji sa nevladinim sektorom, koji će podrazumijevati stalni rad sa mladima u smislu seminara, javnih promocija, uključivanja u obrazovni sistem ove tematike, otvorene dane za mlade u centrima i savjetovalištima, rad na terenu.
Smatramo da će razgovor mladih sa mladim postići mnogo kvalitetnije rezultate i efekte i doprinijeti saniranju trenutnog stanja.
Ostvarićemo saradnju u radu na terenu sa organizacijama koje podstiču upotrebu zaštitnih sredstava u sekusalnom odnosu i podižu svijest o polnim bolestima. Mladim ljudima kontraceptivna sredstva i u prvom redu prezervativi moraju biti stalno dostupna.
Ne smijemo zanemariti i značaj dekriminalizacije marihuane, što je tema posebne stručne obrade drugih dokumenata LPCG i MLCG, a što će smatramo doprinijeti odvraćanju mladih ljudi od korišćenja takvih supstanci, što je put u korištenje onih koje ostavljaju tragične posljedice.

Mladi moraju imati i stalnu podršku institucija i društva u očuvanju zdravog mentalnog i psihičkog stanja. U okruženju u kojem postoji visok stepen vršnjačakog i porodičnog nasilja, đe se sputava sloboda ličnog opredjeljenja i stava, okruženju u kojem mladi nemaju adekvatnu pedagošku potporu institucija, mi moramo obratiti naročitu pažnju tom porblemu.
Sve ove društvene anomalije stresne su za mladu osobu koja formira svoju ličnost. U tom smislu država mora pospješivati i demistifikovati ulogu psihologa i psihijatra u školskom i vanškolskom sistemu. Takve usluge moraju biti dostupne mladom čovjeku i javno se promovisati.
Posebno ćemo obratiti pažnju na stanje u toj oblasti i stalno podśećati na vanost tog segmenta i apelovati na što veću odgovornost onih kojima je to zakonska obaveza i struka.

“Pravo na zdravlje i zdravu životni sredinu su osnovna ljudska prava. Duži i kvalitetniji život je suštinski smisao razvoja društva, a zdravlje je osnovna komponenta kvaliteta života. Zdravlje je uslov koji se mora ispuniti da bi se iskoristili svi potencijali za razvoj društva i njegov krajnji cilj – ljudsko blagostanje.”
                                                                                                               (Izvod iz Programa LPCG)


·         POSEBNO OŚETLJIVE GRUPE MLADIH

Kada govorimo o mladim ljudima i njihovim pravima i potrebama moramo prepoznavati određene grupe mladih koje su u sadašnjim društvenim okolnostima posebno ugrožene i zahtijevaju posebnu pažnju. Takva klasifikacija problema i potreba mladih pomaže nam u nalaženju kvalitenijih i svrsishodnijih rješenja. Stoga se ovđe prije svega misli na mlade sa invaliditetom, mlade u RAE populaciji i mlade LGBTIQ osobe.
Shodno svojim liberalnim i progresivnim političkim principima i radu, mi ostvarujemo potpunu i kontinuiranu saradnju sa organizacijama koje štite i promovišu prava ovih ugroženih populacija.
Mladi liberali će se i u svojem budućem radu oslanjati na saradnju sa organizacijama koje štite prava RAE, LGBTIQ i osoba sa invaliditetom. Mi ćemo usvojiti posebne Deklaracije kojima ćemo konkretizovati i trasirati dalje aktivnosti na poboljšanju prava ovih grupa i njihovom inkluziranju i jednakom tretmanu u društvu. Svojim javnim angažmanom, seminarima i učešćem na manifestacijama ovih populacija davaćemo primjer društvu u kojem smjeru se mora voditi politika izjednačavanja prava svih pred zakonom i pred ljudima.  .
Mladi liberali pružaće zaštitu svake vrste za mlade ljude koje pripadaju posebno ośetljivim grupama. Prije svega, MLCG bit će otvoren za pravne savjete u vezi zaštite ličnih prava, za preusmjeravanje na nadležne institucije ili stručne organe kao i za javno prenošenje mišljena i stavova ovih grupacija, odnosno, humanitarnje akcije pomoći socijalno najugroženijima.

Pozvaćemo sve mlade ljude koji žele da svoj stav, opredjeljenje, problem i mišljenje javno iznesu, da nam se pridruže u zajedničkoj borbi, jer samo društvo koje će biti komotno za život svih nas i davati jednake polazne mogućnosti svima bez obira na bilo koje lično svojstvo, jeste ono društvo koje mi prihvatamo.

“LPCG SE ZALAŽE:
 • Za izjednačavanje prava svih manjina (bez obzira na vjeru,naciju,pol,seksualnu orijentaciju...) sa interesima tokozvane većine…”
                                                                                                             (Izvod iz Programa LPCG)U Podgorici, 31.10. 2013. Godine                         Predśednik Mladih Liberala